2010-03-05 21:50 #0 av: Tina

I denna artikel tas grunderna för Etik och Moral upp. Du kan även läsa om begreppet Djuretik. Hur ser människan på djurens värde och dagens djurhållning? Ska vi få använda djuren på ett sätt som endast gynnar oss själva?

Vad är etik och moral?

Moral handlar om förmågan att kunna skilja på rätt och fel, ont och gott samt att kunna fråga varför. Människan har en fri vilja och kan i alla situationer och konflikter välja bland olika handlingsalternativ, ska jag ingripa i bråket för att hjälpa den slagne eller låta bli för att skydda mig själv? Alla individer har olika åsikter om vad man bör eller inte bör göra. Exempel på moralregler är att inte skada eller döda, att inte vara otrogen, att inte stjäla, att inte ljuga och att inte använda droger.

Ordet etik kommer från grekiskans "ethos" som betyder sed, vana. Vi kan översätta detta till sedelära. Etik är läran om moralen och kan även betraktas som teorin bakom moralen. Etiken undersöker grunderna för moralen och hjälper individen att försöka komma fram till vilken som är den riktiga. I en etisk diskussion ställer vi frågor som: Varför är den här handlingen bättre än den andra? Vad kan stå på spel eller gå förlorat om jag handlar på ett visst sätt? Vilka blir konsekvenserna? Etikens roll är att förbjuda omoraliska handlingar samt ge vägledning då vi ställs inför moraliska dilemman.

För att sammanfatta det hela betecknar etiken den tänkande grundprincipen och moralen betecknar själva handlandet.

 

Djuretik

Djuretik handlar om hur vi människor behandlar djur och hur vi borde behandla dem. Människan har haft husdjur i över 10 000 år, relationen och förhållningssättet mellan människa och djur har varierat från tid till tid samt mellan olika kulturer och samhällen. Forskning tyder på att Sveriges medborgare i dagsläget värderar djur allt högre.*

De flesta personer är överens om att djur, likt oss själva, är levande varelser med känslor som vi ska ta hänsyn till. Lidande djur, djurförsök och pälsfarmar väcker starka känslor hos de flesta. Vilket ansvar har människan för djurens välbefinnande?

hest.jpg

Djurskydd i Sverige

Många anser att Sverige har världens strängaste djurskyddslag. I moraliska dilemman som rör djurfrågor ställs krav på en etik som även drabbar djuren. Sveriges djurskyddslagstiftning utgår från och speglar samhällets syn på de djur som hålls i människans tjänst samt de som hålls i fångenskap och hur de ska behandlas. Djurskyddslagen slår fast att alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Frågor som går att återfinna i djurskyddslagen är, bland annat, hur djur ska transporteras och hur slakt och avlivning ska gå till.

Är djurskyddslagen tillräcklig för att den ger djuren ett värde utöver det värde de har inför oss människor? Utgör en lag som tillåter djurförsök samt att djuret får tappas på blod då det är levande men bedövat ett tillräckligt skydd för våra djur?

 

Vad tycker du?

I dagens samhälle används och utnyttjas djur på en mängd olika sätt: som sällskap, för skinn och päls, för mat, för tävlingar, för underhållning, för arbete och viss forskning. Vad är rätt och var är fel? Varför är just den handlingen fel? Vem bär ansvaret och vad blir konsekvenserna? Vilken fråga ska prioriteras?

 

* Källa: http://www.djuretik.eu/1.html